Marko Kauranen
3. Yudansha
050-569 3322
Harry Heinonen
1. Yudansha
040-547 8186
   

LKK / Tennari

LKK / Gruotilan sali